ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก ขอขอบคุณ บริษัทซาโนฟี่-อเวนติส(ประเทศไทย) จำกัด
ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันโรคหายากประเทศครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566