คกก.มูลนิธิฯ

    ประธานกรรมการ

นางปรียา สิงห์นฤหล้า

    รองประธานกรรมการ

นายสมบัติ ไชยศร

    กรรมการ

นางดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
นายบุญ พุฒิพงศ์ธนโชติ
นางมณีฉัตร์ ทรัพย์ประดิษฐ
นายเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์
นางสาวสุชาดา เปลี่ยนขำ
นางสาวปัทมา สุขแจ๋มใส
นายวรชัย เดชวรกุล
นางอารยา ประโมจนีย์

    กรรมการเเละเลขานุการ

นางปวีณ์ริศา อัศวสุนทรเนตร