วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อสนับสนุนให้ภาครัฐจัดระบบการตรวจป้องกันโรค และดูแลรักษาโรคหายาก

2. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคหายากส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยให้แก่ ครอบครัวและประชาชนทั่วไปเพื่อการป้องกันโรคในอนาคต

3. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวในด้านการแพทย์ และการพัฒนาอาชีพ

4. เพื่อติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในครอบครัวกับองค์กรผู้ป่วยในประเทศและต่างประเทศ

5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาคหรือรับความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยและครอบครัวในด้านการแพทย์ และการพัฒนาอาชีพ

6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับโรคหายากและให้ความร่วมมือกับองค์กรการแพทย์และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านงานวิจัย และการดูแลป้องกันโรคหายาก

7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด