รวม link ความรู้

1. สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
http://geneticrama.com/

2. Rare น่าดู รู้ซะเลย
https://m.facebook.com/rarenadoo/?locale2=th_TH